Gespecialiseerd in BTW op zonnepanelen

Gespecialiseerd in BTW op thuisbatterijen en zonnepanelen

Rechter weet zich geen raad met BTW op indak zonnepanelen

Indak

Rechter weet zich geen raad met btw op indak zonnepanelen

De Rechtbank Breda heeft uitspraak gedaan over btw-teruggave bij indak zonnepanelen bij nieuwbouw. De conclusie? De rechter weet zich geen raad met het dossier.

‘Er is een verschil in btw-teruggave bij opdak- en indaksystemen’, duidt Romano Hagen directeur van De Centrale BTW Teruggave (CBT). ‘De btw op een opdakinstallatie kan volledig teruggevraagd worden terwijl de btw op een indaksysteem slechts gedeeltelijk teruggevraagd kan worden.’

Het verschil wordt volgens Hagen veroorzaakt doordat indakzonnepanelen als onroerende zaken worden beschouwd. Bij onroerende zaken kan de btw slechts teruggevraagd worden naar evenredigheid dat de zonnepanelen zakelijk worden gebruikt. Opdak panelen worden als roerende zaken beschouwd. Roerende zaken kunnen voor de btw geheel als zakelijk geëtiketteerd worden zodat de btw geheel teruggevraagd kan worden.

Belangrijk is de vraag voor welk deel de zonnepanelen zakelijk worden gebruikt. Hagen hierover: ‘Er zijn geen wettelijke regelingen om de omvang van het zakelijke gebruik te bepalen. Dat dient per situatie beoordeeld te worden. Er dient gekeken te worden naar de omvang van de btw-belaste activiteiten, dat is volgens mij de levering van opgewekte energie aan een energiemaatschappij. Aangenomen wordt dat landelijk gemiddeld twee derde van de opgewekte energie tijdens de opwek wordt geleverd aan een energiemaatschappij en de resterende een derde direct zelf wordt verbruikt. Dit zou betekenen dat de zonne-installatie voor twee derde zakelijk wordt gebruikt en dat de btw ook voor twee derde teruggevraagd kan worden.’

De staatssecretaris van Financiën stelt echter dat indak zonnepanelen ook een dakpanfunctie hebben en dat daaraan 50 procent kan worden toegerekend. De dakpanfunctie is een privé-aangelegenheid en daarom kan voor zover er sprake is van een dakpanfunctie geen btw worden teruggevraagd. Het standpunt van de Staatssecretaris is dus dat 50 procent van 2/3 teruggevraagd kan worden.

‘Dat het privégebruik (de dakpanfunctie) in mindering komt op de btw-teruggave is volgens mij onjuist’, stelt Hagen. ‘In de wet staat dat btw teruggevraagd kan worden voor zover er sprake is van zakelijk gebruik; twee derde. Een correctie voor een aangenomen privé gebruik (dakpanfunctie) is volgens mij onterecht omdat alleen naar zakelijk gebruik gekeken dient te worden. Bovendien moet over twee derde van de opgewekte energie btw afgedragen worden, dan dient ook naar evenredigheid (twee derde) btw teruggevraagd te kunnen worden.’

De vraag kan volgens Hagen ook opkomen wanneer er sprake is van indak of opdak. Dit dient echter per situatie of constructie bekeken te worden maar er is snel sprake van een opdaksysteem. Bij een aantal nieuwbouwprojecten is er door De Centrale BTW Teruggave vooroverleg geweest met de Belastingdienst om zo zekerheid te krijgen over de btw-teruggave voor de kopers. Hagen: ‘Zowel de koper van de woning als de Belastingdienst hebben meer aan zekerheid vooraf dan discussie achteraf.’

Aan de rechter is de btw-teruggave op een indak systeem voorgelegd. De rechter gaf het volgende aan: ‘Ten overvloede overweegt de rechtbank daarbij dat het in de praktijk buitengewoon lastig is (nauwkeurig) te bepalen in welke mate een woning met geïntegreerde zonnepanelen voor btw-belaste doeleinden wordt gebruikt, maar dat het niet (voldoende) kunnen bewijzen van het belast gebruik voor risico van belanghebbende dient te blijven, nu op hem de bewijslast rust.’ (red. bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2018:933)

De belanghebbende heeft volgens Hagen helaas geen argumenten voorgelegd over de omvang van het zakelijke gebruik en de Rechtbank was ook niet in staat om zelfstandig het zakelijke gebruik vast te stellen. De Rechtbank heeft zich daarom neergelegd bij wat de Belastingdienst aan teruggave had toegestaan.

En nu? Hagen: ‘Er zijn veel installatiebedrijven, aannemers, bouwers et cetera die hun klanten goed willen informeren over btw op zonnepanelen bij indaksystemen. Het is daarom jammer dat de Rechtbank niet meer duidelijkheid weet te scheppen. Wij blijven in goed overleg met de Belastingdienst over nieuwbouw projecten om zekerheid voor de kopers te vinden.’

Bron: Solar Magazine

Plaats een reactie